ANUNT ANGAJARE MUNCITOR

A N U N Ț

 

Ocolul Silvic Municipal Baia Mare R.A. organizează în data de 25.10.2022, ora 10:00, la sediul din Baia Mare,str. Petofi Sandor, nr.15A, concurs pentru ocuparea postului vacant de MUNCITOR  în cadrul Depozitului Ferneziu.

1. Cerințe minime pentru ocuparea postului:

 • Studii medii sau școală profesională
 • Să fie apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei
 • Să dețină permis deconducere categoria B
 • Vechime în muncă minim 1 an

 

In vederea înscrierii la concurs, candidații vor depune la Compartimentul  Resurse Umane din cadrul Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A., str. Petofi Sandor, nr.15A, telefon 0262-276780, 0372-780276, până la data de 21.10.2022 ,  ora13:00, un dosar de inscriere cuprinzând următoarele documente:

 • Cerere de înscriere la concurs ;
 • Curriculum vitae;
 • Copia actului de identitate;
 • Cazier judiciar;
 • Copii diplome de studii;
 • Copie permis de conducere categoria B;
 • Copia carnetului de muncă, sau adeverință care sa ateste vechimea în muncă;
 • Adeverință care sa ateste starea de sănatate corespunzatoare, eliberată de medicul de familie .

     Copiile actelor prevăzute mai sus, se prezintă însoțite de documentele originale, pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs din cadrul Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A, sau  în copii legalizate.

Vor fi declarați admisi și vor participa la concurs numai candidații ale caror dosare îndeplinesc condițiile de mai sus.

2.   Proba scrisă  –25.10.2022, ora 10:00.

 1. Proba practică – 10.2022, ora 12:30.

Relații suplimentare și bibliografia de concurs pot fi obținute, luni-vineri între orele 800 – 1600 ,de la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A.