ANUNT PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE PĂDURAR

 

Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A.,cu sediul în localitatea Baia Mare, strada Petofi Sandor, nr.15A, organizează în data de 20.10.2022, ora 9,30, concurs pentru ocuparea postului vacant  de pădurar, în cadrul Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A.

Condițiile de participare la concursul pentru ocuparea postului vacant de pădurar:

a)are cetăţenia română

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)îndeplineşte condiţiile de studii solicitate și anume, studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat, calificări în domeniul silviculturii;

       –  vechime  în muncă în domeniul silviculturiinu se solicită

g)deține permis de conducere categoria B

h) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a)cerere de înscriere la concurs

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în domeniul silviculturii ;

d)copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă ;

e)cazierul judiciar ;

f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g)curriculum vitae;

h) copia permisului de conducere

Inscrierea și primirea dosarelor se va face la sediul Ocolului Silvic Municipal Baia Mare-R.A., pâna în data de 17.10.2022,  ora 15,00.

Examinarea  constă în susținerea a  două probe, una scrisă ( care va include testarea cunoștințelor de specialitate) și interviul.

Pentru informații suplimentare și bibliografia de concurs vă rugăm să vă adresați Compartimentului Resurse Umane din cadrul OSM Baia Mare-RA, la tel.: 0262-276780; 03727

Rezultatul selectie de dosare pentru concursul de pădurar

BIBLIOGRAFIE PENTRU POSTUL DE PĂDURAR