Anunț privind organizarea licitației de masă lemnoasă fasonată in data de 09.07.2020

 

ANUNȚ
privind organizarea licitației pentru vânzarea de lemn fasonat

 

 1. Organizatorul licitației : Ocolul Silvic Municipal Baia Mare-R.A., loc. Baia Mare, str. Petofi Sandor, nr. 15A, jud Maramures, tel./fax: 0262-276780; 0372-780276, E-mail: osmbaiamare@yahoo.com
 2. Data desfășurării și ora începerii licitației : 09.07.2020 ora 11:00
 3. Locul desfășurării licitației : Baia Mare, str. Petofi Sandor, nr. 15A, jud Maramures .
 4. Tipul licitației : licitaţie publică, cu preselecţie, cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis .
 5. Temeiul legal al organizării și desfășurării licitației : HG 715/2017 , cu modificarile si completarile ulteriore .
 6. Data desfășurării și ora începerii preselecției : 06.07.2020 ora 14:30
 7. Data și ora limită până la care pot face depunerea documentației pentru preselecție și înscrierea la licitație : 06.07.2020 ora 14:00
 8. Lista loturilor/pieselor care se licitează , prețul de pornire la licitației pentru fiecare lot de lemn fasonat/piesă sunt afișate la sediul organizatorului , pe site-ul www.produselepadurii.ro și pe site-ul www.osmbaiamare.ro.
 9. Volumul total de masă lemnoasă oferit la licitație 831,63 mc, din care:
 10. a)pe natură de produse:

–      lemn rotund de lucru pentru industrializare :  273,17 mc ;      

 –     lemn pentru foc  : 558,46 mc

 1. b)pe specii și grupe de specii:

–  răşinoase : 307,92 mc ;

– fag: 152,64 mc ;                                                                             

– gorun (s):  343,08 mc ;

–  stejar (s) : 27,99  ;

– paltin munte : 0,00 mc ;

–  cires pasaresc : 0,00  mc;

–  diverse moi:  0,00  mc ;

–  diverse tari: 0,00 mc ;

 1. Volumul total de lemn fasonat oferit la licitație 831,63 mc, din care pe sortimente și pe specii (se dau detalii privind lemnul fasonat supus vânzării, pe specii, pe sortimente și cantitățile aferente.):

    –   Gorun (s) lemn  rotund de  lucru pentru industrializare: 213,08 mc ;

    –   Pin strob lemn  rotund de  lucru pentru industrializare: 47,42 mc ;

     –   Stejar (s )lemn rotund de  lucru pentru industrializare: 12,67 mc

     –    Molid lemn rotund pentru foc :  244,92 mc ;

    –    Pin strob  lemn rotund pentru foc : 15,58 mc ;

      –    Fag lemn rotund pentru foc :  50,00 mc ;

     –    Gorun (s) lemn rotund pentru foc :  80,00 mc ;

     –   Stejar  (s) lemn rotund pentru foc :  15,32 mc ;

      –    Gorun (s) lemn pentru foc fasonat in metri steri :  50,00 mc ;

       –    Fag   lemn pentru foc paletizat (0,33cm ) : 102,64 mc ;

 1. Din masa lemnosă fasonată oferită spre vânzare un volum de 803,64 mc provine din fond forestier proprietate publică certificată FSC® ( FSC – C011007 ).

12    Volumul de masă lemnoasă rămas neadjudecat din loturile :  931 ,  955 , 957 , 964,965 ,969 , 970 , 971 ,  974 , 975 , 35 ,36,37 si 38 se supune procedurii de vânzare prin negociere în aceeași zi, în condițiile prevăzute de Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare, și de alte reglementări învigoare.

 1. Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la sediul organizatorului licitației începând cu data de: 26.06.2020.
 2. Alte informații privind organizarea și desfășurarea licitației :

Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate, în termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit  prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului  economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei de contractare aferenta.

Garanţia de contractare nu se restituie operatorului economic, în următoarele situaţii:

 1. nu a fos tîncheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în condiţiile legii, din culpa operatoeului economic;
 2. a fost încheiat în termen contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, iar valoarea garanţiei, cu acordul părţilor, se foloseşte pentru constituirea cauţiunii prevăzute de art. 66 alin. (1) din Legea nr. 46/2008-Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, pentru constituirea garanţiei de bună execuţie şi/sau pentru plata contravalorii masei lemnoase contractate

 

 1. Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației :

Ing. Călin LUPȘE tel: 0729 400 456

Ing. NicolaeTodoreanu tel: 0729400453

Caiet de sarcini pentru licitatia din 09.07.2020

Lista loturilor pentru licitatia din 09.07.2020

Proces verbal de preselectie pentru licitația din 09,07,2020