ANUNȚ privind organizarea licitației pentru vânzarea de lemn fasonat in data 15.05.2019

 1. Organizatorul licitației : Ocolul Silvic Municipal Baia Mare-R.A., loc. Baia Mare, str. Petofi Sandor, nr. 15A, jud Maramures, tel./fax: 0262-276780; 0372-780276, E-mail: osmbaiamare@yahoo.com
 2. Data desfășurării și ora începerii licitației : 15.05.2019 ora 11:00
 3. Locul desfășurării licitației : Baia Mare, str. Petofi Sandor, nr. 15A, jud Maramures .
 4. Tipul licitației: licitaţie publică, cu preselecţie, cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis .
 5. Temeiul legal al organizării și desfășurării licitației : HG 715/2017 , cu modificarile si completarile ulteriore.
 6. Data desfășurării și ora începerii preselecției: 09.05.2019 ora 14:30
 7. Data și ora-limită până la care pot face depunerea documentației pentru preselecție și înscrierea la licitație: 09.05.2019 ora 14:00
 8. Lista loturilor/pieselor care se licitează , prețul de pornire la licitației pentru fiecare lot de lemn fasonat/piesă , si caietul de sarcini   sunt afișate la sediul organizatorului, pe site-ul www.produselepadurii.ro și pe site-ul www.osmbaiamare.ro.
 9. Volumul total de masă lemnoasă oferit la licitație 635,68  mc, din care:
 10. a)pe natură de produse:

   –      lemn rotund de  lucru pentru industrializare: 284,94 mc ;

    –     lemn rotund  pentru foc  : 120.74 mc;

    –     lemn pentru foc fasonat la metru  : 230,00 mc;

    –      lemn pentru foc paletizat la  0,33 m  : 0,00 mc

   b) pe specii și grupe de specii:

   –  răşinoase:  0,00 mc ;

   –  fag: 535,46 mc ;                                                                            

   –  gorun (s):  88,45 mc ;

   –  paltin  munte ; 11,77 mc ;

   –   diverse moi: 0,00 mc ;

   –   diverse tari: 0,00 mc ;

 1. Volumul total de lemn fasonat oferit la licitație 635,68 mc, din care pe sortimente și pe specii (se dau detalii privind lemnul fasonat supus vânzării, pe specii, pe sortimente și cantitățile aferente.):

    –   Fag  lemn rotund de  lucru pentru industrializare:  215,46  mc ;

   –    Fag    lemn rotund pentru foc :  90,00  mc ;

   –    Fag    lemn  pentru foc  fasonat  la metru :  230,00 mc;

   –    Fag    lemn  pentru foc  paletizat la 0,33 m:  0,00 mc;

    –   Gorun (s)  lemn rotund de  lucru pentru industrializare:  57,71 mc ;

     –   Gorun(s)   lemn rotund pentru foc :  30,74  mc ;

      –   Paltin de munte  lemn rotund de  lucru pentru industrializare:  11,77 mc ;

 

 1. Din masa lemnosă fasonată oferită spre vânzare un volum de 635,68 mc provine din fond forestier proprietate publică certificată FSC® ( FSC – C011007 ).
 2. Volumul de masă lemnoasă rămas neadjudecat din loturile : 888,  894, 900 , 902, 903 , 909,915 si 916 se supune procedurii de vânzare prin negociere în aceeași zi, în condițiile prevăzute de Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare, și de alte reglementări în vigoare.
 3. Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la sediul organizatorului licitației începând cu data de: 02.05.2019.
 4. Alte informații privind organizarea și desfășurarea licitației :

Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate, în termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei de contractare aferente.

Garanţia de contractare nu se restituie operatorului economic, în următoarele situaţii:

 1. nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în condiţiile legii, din culpa operatoeului economic;
 2. a fost încheiat în termen contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, iar valoarea garanţiei, cu acordul părţilor, se foloseşte pentru constituirea cauţiunii prevăzute de art. 66 alin. (1) din Legea nr. 46/2008-Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, pentru constituirea garanţiei de bună execuţie şi/sau pentru plata contravalorii masei lemnoase contractate
 3. Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației :

Ing. Călin LUPȘE tel: 0729 400 456
Ing. Nicolae Todoreanu  tel: 0729400453

Sef Ocol
ing.Călin LUPSE

 

Caiet de sarci pentru licitatia din 15.05.2019
Lista loturilor pentru licitatia din 15.05.2019
Proecese verbal de preselectie licitatie m.l. fasonata 15.05.2019