ANUNȚ privind organizarea licitației pentru vânzarea de lemn fasonat in data de 24.04.2019

1. Organizatorul licitației : Ocolul Silvic Municipal Baia Mare-R.A., loc. Baia Mare, str. Petofi Sandor, nr. 15A, jud Maramures, tel./fax: 0262-276780; 0372-780276, E-mail: osmbaiamare@yahoo.com
2. Data desfășurării și ora începerii licitației : 24.04.2019 ora 11:00
3. Locul desfășurării licitației : Baia Mare, str. Petofi Sandor, nr. 15A, jud Maramures .
4. Tipul licitației: licitaţie publică, cu preselecţie, cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis .
5. Temeiul legal al organizării și desfășurării licitației : HG 715/2017 , cu modificarile si completarile ulteriore.
6. Data desfășurării și ora începerii preselecției: 18.04.2019 ora 14:30
7. Data și ora-limită până la care pot face depunerea documentației pentru preselecție și înscrierea la licitație: 18.04.2019 ora 14:00
8. Lista loturilor/pieselor care se licitează , prețul de pornire la licitației pentru fiecare lot de lemn fasonat/piesă , si caietul de sarcini sunt afișate la sediul organizatorului, pe site-ul www.produselepadurii.ro și pe site-ul www.osmbaiamare.ro.
9. Volumul total de masă lemnoasă oferit la licitație 799,67 mc, din care:
a) pe natură de produse:
– lemn rotund de lucru pentru industrializare: 448,93 mc ;
– lemn rotund pentru foc : 120.74 mc;
– lemn pentru foc fasonat la metru : 230,00 mc;
– lemn pentru foc paletizat la 0,33 m : 0,00 mc;

b) pe specii și grupe de specii:
– răşinoase: 22,60 mc ;
– fag: 668,38 mc ;
– gorun (s): 102,80 mc ;
– paltin ; 5,89 mc ;
– diverse moi: 0,00 mc ;
– diverse tari: 0,00 mc ;
10. Volumul total de lemn fasonat oferit la licitație 799,67 mc, din care pe sortimente și pe specii (se dau detalii privind lemnul fasonat supus vânzării, pe specii, pe sortimente și cantitățile aferente.):
– Pin strob lemn rotund de lucru pentru industrializare: 22,60 mc;
– Fag lemn rotund de lucru pentru industrializare: 348,38 mc ;
– Fag lemn rotund pentru foc : 90,00 mc ;
– Fag lemn pentru foc fasonat la metru : 230,00 mc;
– Fag lemn pentru foc paletizat la 0,33 m: 0,00 mc;
– Gorun (s) lemn rotund de lucru pentru industrializare: 72,06 mc ;
– Gorun(s) lemn rotund pentru foc : 30,74 mc ;
– Paltin Munte lemn rotund de lucru pentru industrializare: 5,89 mc ;

11. Din masa lemnosă fasonată oferită spre vânzare un volum de 777,07 mc provine din fond forestier proprietate publică certificată FSC® ( FSC – C011007 ).
12. Volumul de masă lemnoasă rămas neadjudecat din loturile : 888, 894, 900 , 902, 903 , 907, si 909 se supune procedurii de vânzare prin negociere în aceeași zi, în condițiile prevăzute de Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare, și de alte reglementări în vigoare.
13. Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la sediul organizatorului licitației începând cu data de: 12.04.2019.
14. Alte informații privind organizarea și desfășurarea licitației :
Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate, în termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei de contractare aferente.
Garanţia de contractare nu se restituie operatorului economic, în următoarele situaţii:
a) nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în condiţiile legii, din culpa operatoeului economic;
b) a fost încheiat în termen contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, iar valoarea garanţiei, cu acordul părţilor, se foloseşte pentru constituirea cauţiunii prevăzute de art. 66 alin. (1) din Legea nr. 46/2008-Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, pentru constituirea garanţiei de bună execuţie şi/sau pentru plata contravalorii masei lemnoase contractate

15. Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației :

Ing. Călin LUPȘE tel: 0729 400 456
Ing. Nicolae Todoreanu tel: 0729400453

Sef Ocol
ing.Călin LUPSE

 

Lista loturilor pentru licitatia din 04.04.2019
Caiet de sarci pentru licitatia din 24.04.2019
Proces verbal de preselectie pentru licitatia de m.l. fasonată din 24.04.2019