ANUNT privind organizarea licitatiei pentru vanzarea de masă lemnoasă fasonată in data de 29.01.2019

1. Organizatorul licitatiei :Ocolul Silvic Municipal Baia Mare-R.A., loc. Baia Mare, str. Petofi Sandor, nr. 15A, jud Maramures, tel./fax: 0262-276780; 0372-780276, E-mail: osmbaiamare@yahoo.com
2. Data desfasurarii si ora inceperii licitatiei: 29.01.2019 ora 11:00
3. Locul desfasurarii licitatiei (adresa completa): Baia Mare, str. Petofi Sandor, nr. 15A, jud Maramures .
4. Tipul licitatiei: licitaţie publică, cu preselecţie, cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis.
5. Temeiul legal al organizarii si desfasurarii licitatiei: HG 715/2017
6. Data desfasurarii si ora inceperii preselectiei: 23.01.2019 ora 14:30
7. Data si ora-limita pana la care pot face depunerea documentatiei pentru preselectie si inscrierea la licitatie 23.01.2019 ora 14:00
8. Lista loturilor/pieselor care se liciteaza, pretul de pornire la licitatiei pentru fiecare lot/piesa, si caietul de sarcini sunt afisate la sediul organizatorului, pe site-ul www.produselepadurii.ro si pe site-ul www.osmbaiamare.ro.
9. Volumul total de masă lemnoasă fasonată oferit la licitaţie 540,04 m3,
din care pe sortimente:
– lemn rotund lucru pentru industrializare: 121,91 m3 ;
– lemn rotund pentru foc : 141,09 m3;
– lemn pentru foc fasonat la metru : 230,00 m3;
– lemn pentru foc paletizat la 0,33 m : 47,04 m3;

şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii:
– răşinoase: 80,43 m3;
– fag: 408,32 m3;
– gorun (s): 43,64 m3;
– paltin ; 6,64 m3;
– diverse moi: 0,00 m3;
– diverse tari: 1,01 m3;

10. Din masa lemnosă fasonată oferită spre vanzare un volum de 502,19 m3 provine din fond forestier proprietate publică certificată F.S.C.® – codul certificatului forestier SA-FM/COC-001912.
11. Volumul de masa lemnoasa fasonat rămas neadjudecat din loturile : 884, 890, 891, 894, 898,900,901,902, si 903 se supune procedurii de vanzare prin negociere după încheieea licitației, in aceeasi zi, in conditiile prevazute de regulamentul mentionat mai sus si de alte reglementari in vigoare
12. Caietul de sarcini poate fi achizitionat de la sediul organizatorului licitatiei incepand cu data de: 15.01.2019
13. Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate, în termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei de contractare aferente.
Garanţia de contractare nu se restituie operatorului economic, în următoarele situaţii:
a) nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în condiţiile legii, din culpa operatoeului economic;
b) a fost încheiat în termen contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, iar valoarea garanţiei, cu acordul părţilor, se foloseşte pentru constituirea cauţiunii prevăzute de art. 66 alin. (1) din Legea nr. 46/2008-Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, pentru constituirea garanţiei de bună execuţie şi/sau pentru plata contravalorii masei lemnoase contractate.

14. Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei:
Ing. Călin LUPȘE tel: 0729 400 456
Ing. Nicolae Todoreanu tel: 0729400453

Caiet de sarcini pentru licitatia din 29.01.2019
Lista loturilor pentru licitatia din 29.01.2019
Proces verbal de preselectie