Anunt privind organizarea licitației pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior în data de 17.03.2020

Anunţ privind organizarea licitaţiei pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior
Organizatorul licitaţiei: Ocolul Silvic Municipal Baia Mare-R.A., loc. Baia Mare, str. Petofi Sandor, nr. 15A, jud Maramures, tel./fax: 0262-276780; 0372-780276, E-mail: osmbaiamare@yahoo.com
Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 17.03.2020 ora 11:00
Locul desfăşurării licitaţiei: Baia Mare str. Petofi Sandor nr. 15A jud. Maramures
Tipul licitaţiei: licitaţie publică, cu preselecţie, cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis.
Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017
Data şi ora organizării preselecţiei: 12.03.2020 ora 13:00
Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 12.03.2020 ora 12:00
Lista partizilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei pentru fiecare partida sunt afişate la sediul organizatorului,pe site-ul www.produselepadurii.ro şi pe site-ul www.osmbaiamare.ro .
Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie 11066 m3,
din care pe natură de produse:
– produse principale: 2710 m3;
– produse din lucrări de conservare: – m3;
– produse secundare: 4010 m3;
– produse accidentale: 4346 m3
şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii:
– răşinoase: 1214 m3;
– fag: 7747 m3;
– stejari: 440 m3;
– diverse tari: 1171 m3;
– diverse moi: 494 m3;
Din masa lemnosă pe picior oferită spre vanzare un volum de 10795 m3 provin din fond forestier certificat .
Masa lemnosă pe picior rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei din partizile 1429, 1430, 1479, 1508, 1519, 1509, 1517, 1518, 1520, 1521, 1522, 1525, 1528, 1532, 1542, 1546, 1561, 1562, 1563, 1564 se va putea adjudeca prin negociere, în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin HG nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi de alte reglementări în vigoare.
Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 04.03.2020 şi de pe site-ul www.osmbaiamare.ro .
Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate, în termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic/gruplului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei de contractare aferente.
Garanţia de contractare nu se restituie operatorului economic, în următoarele situaţii:
a) nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în condiţiile legii, din culpa operatorului economic;
b) nu a constituit garanţia de bună execuţie, la data încheierii contractului;
c) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
d) a fost încheiat în termen contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, iar valoarea garanţiei, cu acordul părţilor, se foloseşte pentru constituirea cauţiunii prevăzute de art. 66 alin. (1) din Legea nr. 46/2008-Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, pentru constituirea garanţiei de bună execuţie şi/sau pentru plata contravalorii masei lemnoase contractate:
e) a fost încheiat în termen contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase dar acesta se reziliază din culpa operatorului economic.
Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei:
Ing. Călin LUPȘE tel: 0729 400 456
Ing. Călin DOIA tel: 0262 276 780

Catalog licitatie 17.03.2020

CAIET DE SARCINI pt licitatia din 17_03_2020

APV-uri_1

APV-uri_2

Proces verbal de preselectie pentru licitatia din 17.03.2020