ANUNȚ privind selecția prealabilă a membrilor în Consiliul de Administrație al Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A.

ANUNȚ

privind selecția prealabilă a membrilor în Consiliul de Administrație al Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A.

 

Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, în calitate de autoritate publică tutelară a Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A., organizează selecția prealabilă pentru cinci membri în Consiliul de Administrație al Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A.

Condiții specifice pentru un membru, reprezentant al autorității publice tutelare, funcționar public: minim 5 ani experiență în în administrarea/managementul societăților sau regiilor autonome.

Condiții specifice pentru patru membri: cel puțin un jurist, un absolvent de științe economice și unul de studii silvice, cu experienţă de cel puţin 5 ani în administrarea/managementul societăţilor ori regiilor autonome. Aceste persoane nu pot fi funcţionari publici sau alte categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii publice.

Candidații la procedura de selecție prealabilă trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

 • să aibă cetăţenia română;
 • să fie absolvent de studii studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul din domeniile: ştiinţe economice, științe juridice sau științe inginereşti sau funcționar public cu studii superioare, din cadrul administrației publice locale;
 • să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de adeverinţă medicală emisă anterior cu cel mult 6 luni;
 • să nu facă parte din categoria persoanelor incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare;
 • să facă parte din categoria persoanelor independente, în sensul art. 138 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Toți membrii Consiliului de administrație trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile solicitate și experiență de cel puțin 5 ani în adiministrarea/managementul societăților comerciale sau regiilor autonome.

Constituie avantaje:

 • experienţa în activitatea de administrare/management a/al unor unor societăţi comerciale profitabile sau regii din domeniul de activitate;
 • cursuri postuniversitare sau master în domeniul studiilor universitare absolvite;
 • cursuri sau specializări în domeniul de activitate al regiei.

Dosarele de candidatură se depun în termen de termen de 15 zile calendaristice de la data publicării anunțului de selecție și trebuie să conțină în mod obligatoriu:

 1. cererea de înscriere;
 2. copie după actul de identitate;
 3. CV în format EuroPass;
 4. copii după actele de studii;
 5. cazier fiscal;
 6. cazier judiciar;
 7. declaraţie pe propria răspundere prin care candidatul va confirma că nu face parte din categoria persoanelor incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. declaraţie pe propria răspundere că este persoană independentă, în sensul art. 1382 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. adeverinţă medicală emisă cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii dosarului;
 10. copia carnetului de muncă şi/sau alte documente doveditoare (adeverințe de vechime, dovada numirii în funcția de manager/administrator, după caz);
 11. un proiect de administrare eficientă a entității, elaborat pe maximum 3 pagini. Proiectul trebuie să prezinte viziunea candidatului cu privire la dezvoltarea generală pe termen scurt, mediu și lung a regiei autonome.În acest scop, candidații pot obține în baza unei cereri, Raportul de activitate al regiei pe anul 2021.

Depunerea dosarelor se face până la data de 26.10.2022, ora 16.00 inclusiv, la Serviciul de Relații cu Publicul de la parterul Primăriei Municipiului Baia Mare, str. Gh. Șincai nr. 37.

Rezultatul selecției dosarelor de candidatură se va afişa în termen de 5 zile lucrătoare de la data limită de depunere a acestora, la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare şi pe pagina de internet a autorității locale.

Candidații admiși la selecția dosarelor vor fi evaluați în cadrul unui interviu ale cărui dată și oră de desfășurare vor fi comunicate prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare și pe pagina de internet a autorității locale.

Informații suplimentare se pot solicita la numărul de telefon 0372624195, luni-vineri, orele 08.00-14.00 sau pe e-mail: ioana.coman@baiamare.ro.

 

Dr. ec. Cătălin Cherecheş                                                                                                                                                                                                                    Primar al Municipiului Baia Mare