Păduri cu valoare ridicată de conservare

Sunt considerate păduri cu valoare ridicată de conservare :
– păduri de o importanță excepțională care adăpostesc valori cu valențe ecologice, sociale sau economice;
– păduri cu o stare critică .
Măsurile de management propuse trebuie să păstreze aceste valori sau să le îmbunătățească, iar în cazul pădurilor cu o stare critică să amelioreze starea acestora.

În suprafața certificată administrată de O.S. Municipal au fost identificate următoarele PVRC -uri:

PVRC 1 Păduri ce conțin concentrații de biodiversitate (specii rare sau amenințate)
• PVRC 1.1. Suprafețe din arii naturale protejate
La identificare s-a avut în vedere: – Lista ariilor naturale protejate;
– Planul de management al ariei naturale protejate Arboretul de castan comestibil de la Baia Mare;
– Amenajamentul silvic.
Suprafețe identificate: 6,36 HA
Măsuri de management: Aplicarea tratamentelor și lucrărilor silvice în scopul păstrării compoziției și proporției speciilor conform cu tipul fundamental de pădure. Igenizarea suprafețelor ocupate de arborete uscate de castan . Vaccinarea arborilor infestați cu cancerul de scoarță a castanului. Monitorizarea evoluției populației de castan comestibil din rezervație.

• PVRC 3 Păduri ce cuprind ecosisteme rare amenințate sau periclitate.
• PVRC 3.A. Suprafețe care adăpostesc ecosisteme rare, amenințate sau periclitate (aninișuiri)
La identificare s-a avut în vedere: – Anexa 4 din Ghidul pentru identificare PVRC;
– Amenajamentul silvic.
Suprafețe identificate: 5,4 HA
Măsuri de management: Conservarea habitatelor prin măsuri de protecție. Doar în cazuri speciale (catasrofe naturale sau de origine antropică) se impun măsuri de management active pentru menținerea stării favorabile de conservare. Intervențiile se vor limita la lucrări de conservare astfel încât să nu distrugă echilibrul hidrologic și să se asigure perpetuarea ecosistemelor

PVRC 4 Păduri care asigură servicii de mediu esențiale în situații critice.
• PVRC 4.1. Păduri de importanță deosebită pentru sursele de apă
La identificare s-a avut în vedere: – Amenajamentul silvic (suprafețe incadrate in categoriile funcționale 1.1.a, 1.1.b, 1.1.g, 1, 1.1.e, 1.1.f);
– Hărți hidrologice și informații referitoare la eventuale particularitîți ale regimului hidrologic;
– Existența în vecinătatea pădurii a unor păstrăvării.
Suprafețe identificate: 298,37 HA
Măsuri de management: Acțiuni de conservare prin măsuri de management activ (conservare, reconstrucție ecologică, lucrări de ingrijire, sau tratamente silvice intensive) care să asigure funcționalitatea ecosistemului forestier.

Harta cu P.V.R.C.