Rețeaua de ecosisteme reprezentative

Identificarea zonelor reprezentative va ține cont de următoarele criterii de selecție și de prioritatea lor:
• pădurile virgine și cvasivirgine (atât cele incluse deja în Catalogul Național cât și cele incluse în diferite studii de acest gen, neaprobate încă de autoritate);
• habitatele cu valoare conservativă foarte mare (ex.aninișuri, tinoave, rariști, jnepenișuri etc) – identificate fie ca VRC 3, fie cu structuri similare acestora;
• habitate marginale: păduri ripariene, stâncării, grohotișuri, tufărișuri, rariști, vegetația din apropierea apelor curgătoare sau statătoare. Aceste suprafețe sunt încadrate în amenajamentele silvice ca: V-uri, N-uri, T-uri (nu se vor include aici terenurile degradate);
• suprafețe deja incluse în reţeaua de arii naturale protejate (parcurile naturale sau naţionale, rezervatii naturale sau ştiinţifice, situri Natura 2000, monumente ale naturii etc);
• mostre ale ecosistemelor forestiere reprezentative aflate în stare favoravilă de conservare (preferabil T2, localizate în trupuri mari de pădure);
• trupuri compacte de pădure (acolo unde este posibil, suprafața minimă se recomandă să fie de 25 ha).
• În această listă, se vor include suprafețe din toate grupele de formații de tipuri de pădure (ex. molidișuri, brădete, făgete, gorunete etc) existente în cadrul ocolului silvic, pe cât posibil în mod proporțional cu distribuția acestora
• Deasemenea în alegerea ecosistemelor reprezentative s-a ținut cont și de suprafeșele de pădure care au fost considerate PVRC –uri (în special cele incluse în VRC 3) în vechea rețea.
Suprafața ocupată de ecosistemele reprezentative în cadrul ocolului este de 1042,56 ha cee ce reprezintă 11,5% din suprafața certificată.

Situația pe U.P.-uri se prezintă în felul următor:
• U.P. 1 – 189,30 ha
• U.P. 2 – 260,93 ha
• U.P. 3 – 592,33 ha

Măsurile de management impuse în aceste suprafețe sunt:
– nonintervenție în suprafețele încadrate în TI;
– lucrări de conservare în procent de până la 10 % în suprafețele încadrate în T II;
– lucrări de regenerare (tratamente silvice) și lucrări de îngrijire conform amenajamentului silvic cu menținerea stării de conservare pentru restul suprafețelor;
– în suprafețele incluse în arii naturale protejate se va ține cont de prevederile planurilor de management ale acestora

Harta cu RER