Licitatie masa lemnoasa pe picior in data de 30.09.2021

Anunţ privind organizarea licitaţiei pentru vânzarea de masă lemnoasă  pe picior

Organizatorul licitaţiei: Ocolul Silvic Municipal Baia Mare-R.A., loc. Baia Mare, str. Petofi Sandor, nr. 15A, jud Maramures, tel./fax: 0262-276780; 0372-780276, E-mail: osmbaiamare@yahoo.com

Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 30.09.2021 ora 11:00

Locul desfăşurării licitaţiei: Baia Mare str. Petofi Sandor nr. 15A jud. Maramures

Tipul licitaţiei: licitaţie publică, cu preselecţie, cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis.

Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017

Data şi ora organizării preselecţiei: 27.09.2021 ora 13:00

Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 27.09.2021 ora 12:00

Lista partizilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei  pentru fiecare partida sunt afişate la sediul organizatorului,pe site-ul www.produselepadurii.ro şi pe site-ul www.osmbaiamare.ro .

Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie 7155.07 m3,

din care pe natură de produse:

 produse principale:4144,81 m3;

 produse din lucrări de conservare: –  m3;

 produse secundare: 777,00 m3;

 produse accidentale: 2233,26 m3

şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii:

 răşinoase: 1396,46 m3;

 fag: 4874,38 m3;

 stejari: 109,71 m3;

 diverse tari: 747,87  m3;

 diverse moi: 26,65 m3;

Din masa lemnosă  pe picior oferită spre vanzare un volum de  5170,07   m3    provin din fond forestier certificat .

Masa lemnosă  pe picior rămasă neadjudecată  după încheierea licitaţiei din partizile 1578, 1625, 1626, 1651, 1652, 1658, 1661, 1662, 1663, 1660, 1664 se va putea adjudeca prin negociere, în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin HG nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi de alte reglementări în vigoare.

Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 20.09.2021 şi de pe site-ul www.osmbaiamare.ro .

Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate, în termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic/gruplului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei de contractare aferente.

Garanţia de contractare nu se restituie operatorului economic, în următoarele situaţii:

  1. nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în condiţiile legii, din culpa operatorului economic;
  2. nu a constituit garanţia de bună execuţie, la data încheierii contractului;
  3. îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
  4. a fost încheiat în termen contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, iar valoarea garanţiei, cu acordul părţilor, se foloseşte pentru constituirea cauţiunii prevăzute de art. 66 alin. (1) din Legea nr. 46/2008-Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, pentru constituirea garanţiei de bună execuţie şi/sau pentru plata contravalorii masei lemnoase contractate:
  5. a fost încheiat în termen contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase dar acesta se reziliază din culpa operatorului economic.

Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei:

Ing. Călin LUPȘE tel: 0729 400 456

Ing. Călin DOIA tel: 0262 276 780

Catalog

APV-uri 1

APV-uri 2

Caiet de sarcini

Proces verbal de preselectie pentru licitatia din 30.09.2021